Aktuální informace + O nás

PROVOZ DO KONCE ROKU 2022
 
Vážení klienti, kolegové, spolupracující organizace,
 
od 23. 12. 2021 do 31. 12. 2021 bude upravena pracovní doba zařízení. V tyto dny nás zastihnete na pracovišti či telefonu v čase 08:00 – 13:00.
Od nového roku 2022 se na Vás těšíme opět v běžném provozu.
 
Krásné vánoční svátky, přeje tým SVP Hodonín

KRÁSNÉ VÁNOČNÍ SVÁTKY

O nás

Středisko výchovné péče Hodonín je detašovaným pracovištěm Diagnostického ústavu Brno, Střediska výchovné péče a základní školy, Brno, Hlinky 140 a jedná se o příspěvkovou organizaci. Spadáme do resortu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy.

Naše středisko nabízí bezplatné ambulantní služby určené dětem a mládeži ve věku 3 -18 let a jejich rodičům nebo osobám odpovědným za výchovu. Služby mohou využít
i dospělí nad 18 let, pokud jsou studenty nebo osobami připravujícími se soustavně na budoucí povolání (max. do 26 let).

Pro spolupráci není třeba písemné doporučení. Na první schůzku je vhodné objednat se telefonicky!

Naším klientem je dítě/mladistvý navštěvující školské zařízení (MŠ, ZŠ, SŠ), u kterého hrozí riziko vzniku poruch chování a jehož výchovné potíže jsou v přirozeném sociálním prostředí rodiny (školy) obtížně ovlivnitelné a vyžadují intenzivní odbornou péči.
Klientem se dítě či mladistvý stává na základě oslovení naší ambulance zákonným zástupcem (rodič, pěstoun aj.) V případě plnoletosti nás klient může oslovit sám.

Klienty ambulance vymezuje zákon č. 109/2002 Sb o výkonu ústavní výchovy nebo ochranné výchovy ve školských zařízeních a o preventivně výchovné péči ve školských zařízeních ve znění pozdějších předpisů v §16 odst.1  (http://www.zakonyprolidi.cz/cs/2002-109#cast1).

Služby střediska jsou dostupné i pro rodiny s dětma po mimořádné situaci v červnu 2021 (tornádo), můžete se na nás obracet i ve věci

 

POSKYTUJEME:

 • Preventivně výchovné poradenství
 • Psychologickou a speciálně pedagogickou diagnostiku
 • Konzultační a poradenskou pomoc dětem, mládeži a jejich rodinám, které se ocitnou v obtížné životní situaci vlivem výchovných obtíží u dítěte

NEPOSKYTUJEME:

 • Stacionář
 • Jiné formy pobytových programů
 • Práci s třídním kolektivem

SPOLUPRACUJEME S:

 • Klientem
 • Jeho rodinou
 • Dalšími institucemi, které se podílejí na nápravě situace nebo s klientem jinak přichází do styku (škola, kroužky, lékaři, pracovníci Sociálně právní ochrany dětí, Probační mediační služba apod.)

JAK VYPADÁ SPOLUPRÁCE V AMBULANCI:

 • 3 vstupní setkání (vstupní pohovor, psychologická diagnostiku, sběr anamnestických údajů)
 • Individuální a rodinné konzultace
 • Četnost setkání obvykle 1x za 14 dní (záleží na dohodě odborného pracovníka
  s klientem a povaze daného problému)
 • Délka spolupráce cca 6-9 měsíců (možná i krátkodobá spolupráce)
 • Ukončení na základě vyhodnocení situace a vystavením závěrečné zprávy

AKTUÁLNÍ SLOŽENÍ ODBORNÉHO TÝMU:

Tým SVP Hodonín tvoří odborníci z oblasti:

 • speciální pedagogiky – etopedie,
 • psychologie,
 • sociálních služeb.

Rádi Vám pomohou s řešením potíží týkajících se:

 • komunikace v rodině,
 • nerespektování pravidel,
 • školní docházky,
 • školního prospěchu,
 • užívání návykových látek,
 • nezvládané agresivity,
 • šikany,
 • počátků trestné činnosti,
 • obtížných životních situací či rizikového trávení volného času apod.

Kdo je to ETOPED?

Etoped je speciální pedagog, jehož úkolem je rozpoznat charakter nežádoucího chování, vybrat optimální intervenci v sociálním okolí dítěte a napomoci eliminovat nebo odstranit rizikové vlivy. Cílem etopeda je při spolupráci s dítětem, jeho rodinou (někdy školou, lékaři nebo jinými odborníky) posílit odolnost (resilienci) dítěte vůči negativním sociálním vlivům (naučit dítě být odolným).

 

Mgr. Barbora Mňuková, psycholožka, vedoucí střediska, tel.: +420 778 759 389

 

 

Mgr. Martina Hanzalíková, speciální pedagožka – etopedka, tel.: +420 778 759 391

 

Bc. Ivana Lesová, sociální pracovnice, tel.: +420 778 759 388

Mgr. Michaela Kývalová, speciální pedagožka – etopedka, tel.: +420 778 759 390

Mgr. Petra Durnová, speciální pedagožka – etopedka – nyní na mateřské dovolené