Informace – postupné navrácení k provozu ambulance

Informace pro rodiče a spolupracující organizace v souvislosti s rozvolňováním opatření po ukončení nouzového stavu a zajištění provozu ambulance SVP Hodonín

Vážení rodiče, vážení klienti, vážení spolupracující odborníci,

na základě pokynu MŠMT o Ochraně zdraví a k provozu zařízení preventivně výchovné péče v období do konce školního roku 2019/2020 ze dne 30.4.2020 (zde dokument ke stažení MŠMT_ochrana zdraví ), bude provoz ambulance postupně obnovován. Se všemi klienty, kterým byla zrušena schůzka po vyhlášení Nouzového stavu se postupně telefonicky spojíme a domluvíme se na individuálním pokračování spolupráce – dle pokynů nadřízeného pracoviště – s tendencí směřující k on-line komunikacím (telefonické konzultace, skype, whatsapp, aj.), tak aby byla zajištěna, co největší míra bezpečnosti a ochrany zdraví jak pro klienty, tak pro zaměstnance zařízení.

Osobní setkání budou probíhat v upraveném režimu (z důvodu zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví) – vždy na přesný čas, po předchozí telefonické domluvě tak, aby nedocházelo k setkávání klientů v čekárně či prostorách SVP.

Prostory ambulance jsou každý den opakovaně desinfikovány, po každé návštěvě klienta též. Klient má umožněn vstup pouze po podepsání Čestného prohlášení o bezinfekčnosti (zde dokument ke stažení Čestné prohlášení), dále je povinnost mít při návštěvě zařízení roušku / ústenku/ šátek. Při jakýchkoliv projevech respiračního onemocnění není klientovi umožněn vstup do prostor ambulance.

Do konce školního roku 2019/2020 nebudou probíhat návštěvy kmenových škol klientů, náslechy etopedů ani psychologa při vyučování. Možnosti účasti na kulatých stolech, případových konferencích aj. vždy po předchozí domluvě se zaměstnanci ambulance a schválení vedením zařízení.

I na dále (do konce června 2020) zůstává možnost TELEFONICKÉ KRIZOVÉ INTERVENCE, nejen pro klienty našeho zařízení, ale i pro veřejnost v souvislosti s výchovnými potížemi, rodinnou problematikou, ale taky jako telefonickou krizovou psychologickou pomoc v této době:

Mgr. Mňuková - 00420 778 759 389

Mgr. Hanzalíková - 00420 778 759 391

Mgr. Durnová Petra - 00420 778 759 390

Bc. Lesová Ivana - 00420 778 759 388

K zastižení na telefonech jsem od pondělí do pátku 8:00 – 16:00

O dalších novinkách ohledně provozu Vás budeme informovat zde na našich webových stránkách a facebooku.

Těšíme se na spolupráci
Tým SVP Hodonín
______________________________________________________________________
O nás

Středisko výchovné péče Hodonín je detašovaným pracovištěm Diagnostického ústavu Brno a jedná se o příspěvkovou organizaci. Spadáme do resortu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy.

Naše středisko nabízí bezplatné ambulantní služby určené dětem a mládeži ve věku 3 -18 let a jejich rodičům nebo osobám odpovědným za výchovu. Služby mohou využít
i dospělí nad 18 let, pokud jsou studenty nebo osobami připravujícími se soustavně na budoucí povolání (max. do 26 let).

Pro spolupráci není třeba písemné doporučení. Na první schůzku je vhodné objednat se telefonicky!

Naším klientem je dítě/mladistvý navštěvující školské zařízení (MŠ, ZŠ, SŠ), u kterého hrozí riziko vzniku poruch chování a jehož výchovné potíže jsou v přirozeném sociálním prostředí rodiny (školy) obtížně ovlivnitelné a vyžadují intenzivní odbornou péči.
Klientem se dítě či mladistvý stává na základě oslovení naší ambulance zákonným zástupcem (rodič, pěstoun aj.) V případě plnoletosti nás klient může oslovit sám.

Klienty ambulance vymezuje zákon č. 109/2002 Sb o výkonu ústavní výchovy nebo ochranné výchovy ve školských zařízeních a o preventivně výchovné péči ve školských zařízeních ve znění pozdějších předpisů v §16 odst.1  (http://www.zakonyprolidi.cz/cs/2002-109#cast1).

POSKYTUJEME:

 • Preventivně výchovné poradenství
 • Psychologickou a speciálně pedagogickou diagnostiku
 • Konzultační a poradenskou pomoc dětem, mládeži a jejich rodinám, které se ocitnou v obtížné životní situaci vlivem výchovných obtíží u dítěte

NEPOSKYTUJEME:

 • Stacionář
 • Jiné formy pobytových programů
 • Práci s třídním kolektivem

SPOLUPRACUJEME S:

 • Klientem
 • Jeho rodinou
 • Dalšími institucemi, které se podílejí na nápravě situace nebo s klientem jinak přichází do styku (škola, kroužky, lékaři, pracovníci Sociálně právní ochrany dětí, Probační mediační služba apod.)

JAK VYPADÁ SPOLUPRÁCE V AMBULANCI:

 • 3 vstupní setkání (vstupní pohovor, psychologická diagnostiku, sběr anamnestických údajů)
 • Individuální a rodinné konzultace
 • Četnost setkání obvykle 1x za 14 dní (záleží na dohodě odborného pracovníka
  s klientem a povaze daného problému)
 • Délka spolupráce cca 6-9 měsíců (možná i krátkodobá spolupráce)
 • Ukončení na základě vyhodnocení situace a vystavením závěrečné zprávy

AKTUÁLNÍ SLOŽENÍ ODBORNÉHO TÝMU:

Tým SVP Hodonín tvoří odborníci z oblasti:

 • speciální pedagogiky – etopedie,
 • psychologie,
 • sociálních služeb.

Rádi Vám pomohou s řešením potíží týkajících se:

 • komunikace v rodině,
 • nerespektování pravidel,
 • školní docházky,
 • školního prospěchu,
 • užívání návykových látek,
 • nezvládané agresivity,
 • šikany,
 • počátků trestné činnosti,
 • obtížných životních situací či rizikového trávení volného času apod.

Kdo je to ETOPED?

Etoped je speciální pedagog, jehož úkolem je rozpoznat charakter nežádoucího chování, vybrat optimální intervenci v sociálním okolí dítěte a napomoci eliminovat nebo odstranit rizikové vlivy. Cílem etopeda je při spolupráci s dítětem, jeho rodinou (někdy školou, lékaři nebo jinými odborníky) posílit odolnost (resilienci) dítěte vůči negativním sociálním vlivům (naučit dítě být odolným).

 

Mgr. Barbora Mňuková, psycholožka, vedoucí střediska, tel.: +420 778 759 389

 

 

Mgr. Martina Hanzalíková, speciální pedagožka – etopedka, tel.: +420 778 759 391

 

 

Mgr. Petra Durnová, speciální pedagožka – etopedka, tel.: +420 778 759 390

 

Bc. Ivana Lesová, sociální pracovnice, tel.: +420 778 759 388