Aktuální informace + O nás

 ☀️LETNÍ PROVOZNÍ DOBA ☀️
Vážení klienti, vážené spolupracující organizace,
další školní rok je úspěšně za námi a čeká nás léto ☀️. I letos bude mít ambulance SVP Hodonín omezený provoz během letních měsíců oproti tomu, jak jste zvyklí přes školní rok.
V období měsíců červenec – srpen 2023 bude otevírací doba střediska následující:
pondělí – pátek 07:30 – 16:00
K zastižení v tento čas budeme jak na pracovišti, tak případně na telefonu 00420 778 759 388 – vždy minimálně jeden člen týmu.
Přejeme všem krásné léto, budeme se těšit opět v běžném provozu od září 2023,
Tým SVP Hodonín ☀️
______________________________________________________________________
Vážení klienti,
v případě, že se nám nedaří nabídnout Vám termín v co nejkratším časovém úseku a Vaše potíže jsou akutní (potřebujete hovořit s odborníkem co nejdříve), uvádíme níže možné kontakty na krizovou pomoc, která je dostupná v krátkém časovém horizontu:
Poradenství – osobní krizová intervence:
➡️SOS První pomoc v Krizi – Kyjov, Riegerova 385/25 – bezplatné, bez objednání, anonymní (max. 6 setkání)
mobil pro telefonní konzultaci v provozní době (út 11-15, st 8-12, čt 13-17) + 420 720 224 628
Poradenství – telefonická krizová intervence:
➡️ Rodičovská linka 606 021 021 (bezplatná, pouze běžná sazba operátora za volání) www.rodicovskalinka.cz
➡️Linka důvěry (Modrá linka) 608 902 410
➡️Linka bezpečí (pro nezletilé) 116 111 (bezplatná)
➡️Linka pro rodinu a školu 116 000 (bezplatná)
Školní problematika (nezletilý nechce chodit do školy, nerespektuje autority aj. …):
➡️Řešit se školským poradenským pracovištěm (přímo ve kmenové škole) – školní psycholog, výchovný poradce, metodik prevence
➡️Linka pro rodinu a školu 116 000 (bezplatná)
Psychiatrická / klinická zátěž (sebepoškozování, deprese, úzkosti aj. ….):
➡️Krizové centrum Brno (pro děti i pro dospělé – dvě různá!)
Pro děti, Hapalova Brno 541 229, 732 006 004
➡️Oddělení dětské klinické psychologie a psychiatrie
Např. FN Brno 532 234 574
• Závislosti (alkohol, THC, hry, pc, telefon aj. ….):
➡️K-áčko Hodonín 518 354 815
➡️Manželé Čamlíkovi, Kyjov -732 137 357, 739 084 422
Tým SVP Hodonín
______________________________________________________________________
POZOR změna e-mailů
Vážení klienti, kolegové, spolupracující organizace,
 
od 24.01.2022 došlo ke změně domény pro používání e-mailů (na outlook), proto došlo ke změnám znění e-mailových adres, pouze kontaktní e-mail má stejnou podobu:

Telefonické kontakty zůstaly beze změny. Pokud nám zašlete poštu na starou adresu, nevadí, bude přeposlána na nové adresy, ze které Vám odepíšeme zpět.

Tým SVP Hodonín


O nás

Středisko výchovné péče Hodonín je detašovaným pracovištěm Diagnostického ústavu Brno, Střediska výchovné péče a základní školy, Brno, Hlinky 140 a jedná se o příspěvkovou organizaci. Spadáme do resortu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy.

Naše středisko nabízí bezplatné ambulantní služby určené dětem a mládeži ve věku 3 -18 let a jejich rodičům nebo osobám odpovědným za výchovu. Služby mohou využít
i dospělí nad 18 let, pokud jsou studenty nebo osobami připravujícími se soustavně na budoucí povolání (max. do 26 let).

Pro spolupráci není třeba písemné doporučení. Na první schůzku je vhodné objednat se telefonicky!

Naším klientem je dítě/mladistvý navštěvující školské zařízení (MŠ, ZŠ, SŠ), u kterého hrozí riziko vzniku poruch chování a jehož výchovné potíže jsou v přirozeném sociálním prostředí rodiny (školy) obtížně ovlivnitelné a vyžadují intenzivní odbornou péči.
Klientem se dítě či mladistvý stává na základě oslovení naší ambulance zákonným zástupcem (rodič, pěstoun aj.) V případě plnoletosti nás klient může oslovit sám.

Klienty ambulance vymezuje zákon č. 109/2002 Sb o výkonu ústavní výchovy nebo ochranné výchovy ve školských zařízeních a o preventivně výchovné péči ve školských zařízeních ve znění pozdějších předpisů v §16 odst.1  (http://www.zakonyprolidi.cz/cs/2002-109#cast1).

Služby střediska jsou dostupné i pro rodiny s dětma po mimořádné situaci v červnu 2021 (tornádo), můžete se na nás obracet i ve věci

 

POSKYTUJEME:

 • Preventivně výchovné poradenství
 • Psychologickou a speciálně pedagogickou diagnostiku
 • Konzultační a poradenskou pomoc dětem, mládeži a jejich rodinám, které se ocitnou v obtížné životní situaci vlivem výchovných obtíží u dítěte

NEPOSKYTUJEME:

 • Stacionář
 • Jiné formy pobytových programů
 • Práci s třídním kolektivem
 • Terapie

SPOLUPRACUJEME S:

 • Klientem
 • Jeho rodinou
 • Dalšími institucemi, které se podílejí na nápravě situace nebo s klientem jinak přichází do styku (škola, kroužky, lékaři, pracovníci Sociálně právní ochrany dětí, Probační mediační služba apod.)

JAK VYPADÁ SPOLUPRÁCE V AMBULANCI:

 • 3 základní setkání (vstupní pohovor, psychologická diagnostiku, sběr anamnestických údajů)
 • Individuální a rodinné konzultace
 • Četnost setkání obvykle 1x za 14 dní (záleží na dohodě odborného pracovníka
  s klientem a povaze daného problému)
 • Délka spolupráce cca 6-9 měsíců (možná i krátkodobá spolupráce)
 • Ukončení na základě vyhodnocení situace a vystavením závěrečné zprávy

AKTUÁLNÍ SLOŽENÍ ODBORNÉHO TÝMU:

Tým SVP Hodonín tvoří odborníci z oblasti:

 • speciální pedagogiky – etopedie,
 • psychologie,
 • sociálních služeb.

Rádi Vám pomohou s řešením potíží týkajících se:

 • komunikace v rodině,
 • nerespektování pravidel,
 • školní docházky,
 • školního prospěchu,
 • užívání návykových látek,
 • nezvládané agresivity,
 • šikany,
 • počátků trestné činnosti,
 • obtížných životních situací či rizikového trávení volného času apod.

Kdo je to ETOPED?

Etoped je speciální pedagog, jehož úkolem je rozpoznat charakter nežádoucího chování, vybrat optimální intervenci v sociálním okolí dítěte a napomoci eliminovat nebo odstranit rizikové vlivy. Cílem etopeda je při spolupráci s dítětem, jeho rodinou (někdy školou, lékaři nebo jinými odborníky) posílit odolnost (resilienci) dítěte vůči negativním sociálním vlivům (naučit dítě být odolným).

 

Mgr. Barbora Mňuková, psycholožka, vedoucí střediska, tel.: +420 778 759 389

barbora.mnukova@svphodonin.cz

 

 

Mgr. Martina Hanzalíková, speciální pedagožka – etopedka, tel.: +420 778 759 391

martina.hanzalikova@svphodonin.cz

 

Bc. Ivana Lesová, sociální pracovnice, tel.: +420 778 759 388

info@svphodonin.cz

Mgr. Michaela Kývalová, speciální pedagožka – etopedka, tel.: +420 778 759 390

michaela.kyvalova@svphodonin.cz

Mgr. Petra Durnová, speciální pedagožka – etopedka – nyní na mateřské dovolené