Aktuální informace

🚷ZMĚNA 20. 10. 2020 – 1. 11. 2020🚷
Milí klienti, spolupracující organizace,
v období 20. 10. 2020 – 1. 11. 2020 je omezen provoz našeho zařízení. Není možná přítomnost klientů v ambulanci. Se všemi klienty, kterých se to týká (naplánované schůzky) se spojíme telefonicky a domluvíme se na dalším postupu – on-line poradenství, videokonference, případně změna termínu.
Jsme k zastižení na telefonech ( Bc. Lesová 778 759 388, Mgr. Mňuková 778 759 389, Mgr. Durnová 778 759 391) v běžné pracovní době střediska:
8:00 – 18:00 pondělí – čtvrtek
8:00 – 16:00 pátek
Případně nás můžete kontaktovat e-mailem na info@svphodonin.cz .
Děkujeme za pochopení,
Tým SVP Hodonín
______________________________________________________________________

!!  Aktuální informace !! – ŘÍJEN 2020

Provoz našeho zařízení není zásadně omezen v souvislosti s nouzovým stavem a aktuálními opatřeními vlády ČR. Vzhledem ke zhoršující se epidemiologické situaci, prosíme klienty i návštěvy zařízení, o dodržování zvýšených hygienických opatření:

 1. vstupujte do zařízení s přikrytými dýchacími cestami (rouška, ústenka, šátek aj.)
 2. desinfikujte si ruce hned po příchodu (desinfekce k dispozici v zařízení)
 3. na smluvené termíny docházejte včas (ne s předstihem, či bez objednání)
 4. v případě onemocnění (jakéhokoliv) se prosím omluvte telefonicky (hovor, SMS) či e-mailem ze setkání, rádi Vám nabídneme náhradní termín
 5. nezdržujte se zbytečně v prostorách střediska, pokud to není nezbytně nutné
 6. absolvujte návštěvy zařízení bez doprovázejících osob v čekárně (sourozenci, jiní rodinní příslušníci, kamarádi aj.)
 7. v případě obav z návštěvy zařízení ve věci své bezpečnosti se neváhejte na nás obrátit, telefonicky se domluvíme na dalším postupu, případně Vám termín odložíme, či uskutečníme vzdálené poradenství (videochat aj.)
 8. využijte vzdálené poradenství (nejen pro klienty ale i spolupracující organizace aj.) – telefonické konzultace, videochaty, skype konzultace aj. – bližší informace získáte u klíčového pracovníka nebo u sociální pracovnice – Bc. Lesová Ivana

O případných změnách Vás budeme průběžně informovat.

Tým SVP Hodonín

______________________________________________________________________

Aktuální informace k provozu pro rodiče a spolupracující organizace v souvislosti se začátkem nového školního roku a situace ohledně Covid – 19

Vážení rodiče, vážení klienti, vážení spolupracující odborníci,

ambulance zařízení zahájila začátek školního roku v běžném provozu s úpravami souvisejícími s epidemiologickou situací. Provoz zařízení je již zajištěn v běžné pracovní době ( pondělí – čtvrtek 8:00 – 18:00, pátek 8:00 – 16:00) a pro klienty jsme k dispozici na pracovišti tak, jak byli zvyklí dříve.

Osobní setkání budou probíhat v upraveném režimu (z důvodu zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví) – vždy na přesný čas, po předchozí telefonické domluvě tak, aby nedocházelo k setkávání klientů v čekárně či prostorách SVP.

Prostory ambulance jsou každý den opakovaně desinfikovány, po každé návštěvě klienta též. Klient má umožněn vstup pouze po podepsání Čestného prohlášení o bezinfekčnosti (zde dokument ke stažení Čestné prohlášení), povinnost mít při návštěvě vnitřních prostor roušku / ústenku/ šátek, je upravena v pokynu Mimořádného opatření vydaného MZ ze dne 01.09.2020 (zde dokument ke stažení 2020_09_01_MZ_ rousky). 

Při jakýchkoliv projevech respiračního onemocnění není klientovi umožněn vstup do prostor ambulance.

Pro zatím do odvolání nebudou probíhat návštěvy kmenových škol klientů, náslechy etopedů ani psychologa při vyučování. Možnosti účasti na kulatých stolech, případových konferencích aj., vždy po předchozí domluvě se zaměstnanci ambulance a schválení vedením zařízení.

I nadále zůstává možnost TELEFONICKÉ KONZULTACE, pro klienty našeho zařízení (formou telefonátu, videohovoru aj.), ale i pro tento druh spolupráce je nutné se vždy objednat předem, aby si pracovník vyhradil dostatečný čas na klienta a sjednal způsob komunikace. Sjednání jakýchkoliv setkání (osobních i telefonických) probíhá na níže uvedeném čísle.

Bc. Lesová Ivana - 00420 778 759 388

K zastižení na telefonech jsem od pondělí do pátku v běžné pracovní době, uvedené výše.

O dalších novinkách ohledně provozu Vás budeme informovat zde na našich webových stránkách a facebooku.

Těšíme se na spolupráci v novém školním roce
Tým SVP Hodonín
______________________________________________________________________
O nás

Středisko výchovné péče Hodonín je detašovaným pracovištěm Diagnostického ústavu Brno a jedná se o příspěvkovou organizaci. Spadáme do resortu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy.

Naše středisko nabízí bezplatné ambulantní služby určené dětem a mládeži ve věku 3 -18 let a jejich rodičům nebo osobám odpovědným za výchovu. Služby mohou využít
i dospělí nad 18 let, pokud jsou studenty nebo osobami připravujícími se soustavně na budoucí povolání (max. do 26 let).

Pro spolupráci není třeba písemné doporučení. Na první schůzku je vhodné objednat se telefonicky!

Naším klientem je dítě/mladistvý navštěvující školské zařízení (MŠ, ZŠ, SŠ), u kterého hrozí riziko vzniku poruch chování a jehož výchovné potíže jsou v přirozeném sociálním prostředí rodiny (školy) obtížně ovlivnitelné a vyžadují intenzivní odbornou péči.
Klientem se dítě či mladistvý stává na základě oslovení naší ambulance zákonným zástupcem (rodič, pěstoun aj.) V případě plnoletosti nás klient může oslovit sám.

Klienty ambulance vymezuje zákon č. 109/2002 Sb o výkonu ústavní výchovy nebo ochranné výchovy ve školských zařízeních a o preventivně výchovné péči ve školských zařízeních ve znění pozdějších předpisů v §16 odst.1  (http://www.zakonyprolidi.cz/cs/2002-109#cast1).

POSKYTUJEME:

 • Preventivně výchovné poradenství
 • Psychologickou a speciálně pedagogickou diagnostiku
 • Konzultační a poradenskou pomoc dětem, mládeži a jejich rodinám, které se ocitnou v obtížné životní situaci vlivem výchovných obtíží u dítěte

NEPOSKYTUJEME:

 • Stacionář
 • Jiné formy pobytových programů
 • Práci s třídním kolektivem

SPOLUPRACUJEME S:

 • Klientem
 • Jeho rodinou
 • Dalšími institucemi, které se podílejí na nápravě situace nebo s klientem jinak přichází do styku (škola, kroužky, lékaři, pracovníci Sociálně právní ochrany dětí, Probační mediační služba apod.)

JAK VYPADÁ SPOLUPRÁCE V AMBULANCI:

 • 3 vstupní setkání (vstupní pohovor, psychologická diagnostiku, sběr anamnestických údajů)
 • Individuální a rodinné konzultace
 • Četnost setkání obvykle 1x za 14 dní (záleží na dohodě odborného pracovníka
  s klientem a povaze daného problému)
 • Délka spolupráce cca 6-9 měsíců (možná i krátkodobá spolupráce)
 • Ukončení na základě vyhodnocení situace a vystavením závěrečné zprávy

AKTUÁLNÍ SLOŽENÍ ODBORNÉHO TÝMU:

Tým SVP Hodonín tvoří odborníci z oblasti:

 • speciální pedagogiky – etopedie,
 • psychologie,
 • sociálních služeb.

Rádi Vám pomohou s řešením potíží týkajících se:

 • komunikace v rodině,
 • nerespektování pravidel,
 • školní docházky,
 • školního prospěchu,
 • užívání návykových látek,
 • nezvládané agresivity,
 • šikany,
 • počátků trestné činnosti,
 • obtížných životních situací či rizikového trávení volného času apod.

Kdo je to ETOPED?

Etoped je speciální pedagog, jehož úkolem je rozpoznat charakter nežádoucího chování, vybrat optimální intervenci v sociálním okolí dítěte a napomoci eliminovat nebo odstranit rizikové vlivy. Cílem etopeda je při spolupráci s dítětem, jeho rodinou (někdy školou, lékaři nebo jinými odborníky) posílit odolnost (resilienci) dítěte vůči negativním sociálním vlivům (naučit dítě být odolným).

 

Mgr. Barbora Mňuková, psycholožka, vedoucí střediska, tel.: +420 778 759 389

 

 

Mgr. Martina Hanzalíková, speciální pedagožka – etopedka, tel.: +420 778 759 391

 

 

Mgr. Petra Durnová, speciální pedagožka – etopedka, tel.: +420 778 759 390

 

Bc. Ivana Lesová, sociální pracovnice, tel.: +420 778 759 388