FAQ – často kladené otázky

Co je to SVP?

Zkratka pro Středisko výchovné péče. Jedná se o školské zařízení.

Kdo je klientem SVP Hodonín?

Naše klienty vymezuje zákon č. 109/2002 Sb o výkonu ústavní výchovy nebo ochranné výchovy ve školských zařízeních a o preventivně výchovné péči ve školských zařízeních ve znění pozdějších předpisů v §16 odst. 1 (http://www.zakonyprolidi.cz/cs/2002-109#cast1). Pracujeme s dětmi a mladistvými, u kterých hrozí riziko vzniku poruch chování, které jsou v přirozeném sociálním prostředí rodiny (školy) obtížně ovlivnitelné a vyžadují intenzivní odbornou (speciálně pedagogickou a psychologickou) péči. Spolupracujeme především s rodinou dítěte, případně i s dalšími institucemi, které se podílejí na výchově dítěte nebo s ním jinak  přicházejí do styku (škola, kroužky, lékaři, pracovníci Sociálně právní ochrany dětí, apod.).

Jaké služby nabízíte?

Jsme ambulantním pracovištěm (na konzultace se dochází dle dohodnutého termínu), bez možnosti stacionáře a pobytového programu (internátní forma). Poskytujeme preventivně výchovné poradenství, psychologickou a speciálně pedagogickou diagnostiku, konzultační a poradenskou pomoc dětem, mládeži a jejich rodinám, které se ocitnou v obtížné životní situaci vlivem výchovných obtíží u dítěte.

Do jakého ministerského resortu spadá vaše zařízení?

Do resortu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, toto ministerstvo je zřizovatelem našeho zařízení: (http://www.msmt.cz/vzdelavani/socialni-programy/strediska-vychovne-pece).

SVP Hodonín je detašovaným pracovištěm Diagnostického ústavu Brno (http://www.dum-brno.cz/) a jedná se o příspěvkovou organizaci.

S jak starými dětmi a dospívajícími pracujete?

Věk 3 -18 let, jde o děti navštěvující školské zařízení (MŠ, ZŠ, SŠ). Naše služby mohou využít i dospělí nad 18 let, pokud jsou studenty nebo osobami připravujícími se soustavně na budoucí povolání (max. do 26 let). U nich se vyžaduje jejich písemný souhlas s využitím služeb SVP Hodonín (jsou svéprávní), u mladších klientů tento písemný souhlas dává zákonný zástupce.

Jak probíhá spolupráce s klienty o prázdninách? 

Konzultace probíhají během celého školního roku, včetně podzimních, Vánočních, pololetních a Jarních prázdnin.

Provoz je omezen, až na výjimky, pouze během hlavních letních prázdnin.

Aktuální informace o provozu SVP Hodonín, včetně kontaktů na pracovníky, najdete vždy vyvěšené v prostorách SVP Hodonín, na vstupních dveřích do budovy, na našich webových stránkách, případně na FB.

Kolik stojí využití služeb SVP?

Služby SVP Hodonín jsou bezplatné.

Jaké je složení pracovníků?

2 speciální pedagogové – etopedi

1 psycholog

1 sociální pracovnice

Kdo je to etoped?

Je jedním z odborných pedagogických pracovníků ve SVP. Etoped je speciální pedagog, jehož úkolem je rozpoznat charakter nežádoucího chování, vybrat optimální intervenci v sociálním okolí dítěte a napomoci eliminovat nebo odstranit rizikové vlivy. Cílem etopeda je při spolupráci s dítětem, jeho rodinou (někdy školou, lékaři nebo jinými odborníky) posílit odolnost (resilienci) dítěte vůči negativním sociálním vlivům (naučit dítě být odolným).

Jak se stane dítě, mladistvý Vašim klientem?

Klientem se dítě či mladistvý stává na základě toho, že zákonný zástupce (rodič, pěstoun aj.), osloví naše pracoviště a požádá o využití našich služeb. Není třeba písemné doporučení. Je vhodné se na první schůzku objednat telefonicky.

Jak časté jsou konzultace ve SVP Hodonín?

Četnost ambulantních setkání záleží zejména na dohodě odborného pracovníka se zájemcem o službu a povaze daného problému. Zpočátku spolupráce jsou konzultace obvykle častější (cca 1x za čtrnáct dní). Intervaly se prodlužují, pokud jsou patrná zlepšení.

Kdo se může do spolupráce na řešení situace dítěte a mladistvého zapojit?

Osoby blízké dítěti, mladistvému, kteří mají vliv na jeho chování a výchovu a které si dítě či mladistvý přeje přizvat k řešení své situace.

Jak dlouho trvá spolupráce SVP Hodonín s dítětem, mladistvým?

Zpravidla 6-9 měsíců. Ale záleží vždy na individuálním vyhodnocení potřeb klienta. Není výjimkou i krátkodobá forma spolupráce.

Jak se ukončuje spolupráce?

Spolupráce je ukončena vždy dle individuální situace klienta, často na základě vyhodnocení vzájemné spolupráce.